post

هــارمــونـیــــک

در جریان متناوب و عادی شبکه‌های قدرت، ولتاژ سینوسی در یک فرکانس خاص، معمولا ۵۰ یا ۶۰ هرتز است زمانی که یک بارالکتریکی خطی به سیستم متصل می‌شود، در این حالت جریان سینوسی با همان فرکانس ولتاژ شکل می‌گیرد.وقتی که یک بار غیر خطی مانند یکسوکننده‌ها به سیستم قدرت متصل می‌شود باعث به وجود آمدن جریانی می‌شوند که دقیقا سینوسی نیست. شکل موج جریان می‌تواند بسته به نوع بار و در اثر متقابلش با دیگر اجزا سیستم بکلی پیچیده شود. صرف نظر از پیچیدگی‌ها شکل موج جریان که از طریق تجزیه و تحلیل سری فوریه توضیح داده می‌شود، این امکان وجود دارد که موج را به یک موج ساده تجزیه کرد که در فرکانس سیستم قدرت، در مضرب صحیحی از فرکانس اصلی رخ دهد. نمونه‌های بیشتر از بارهای غیر خطی شامل تجهیزات دفتری و اداری معمول، مانند رایانه‌ها و پرینترها و همچنین درایوهای با سرعت قابل تنظیم هستند.

از آنجا که در موتور های الکتریکی، جریان گردابی و هیسترزیس تحت تاثیر فرکانس هستند، مقادیر این پارامترها با افزایش فرکانس،افزایش می یابد. در نتیجه تلفات موتور بیشتر می شود و بازده آن کم می گردد. با توجه به شکل درمی یابیم که فرکانس هارمونیک ها از فرکانس جریان ورودی بیشتر می باشد، پس هارمونیک ها باعث به وجود آمدن این نوع تلفات میگردند.

همچنین هارمونیک پنجم باعث ایجاد یک نیروی الکتروموتوری می شود که با گردش میدان مغناطیسی دوار مخالفت می کند که باعث کاهش سرعت سنکرون و در نتیجه باعث کاهش سرعت گردش روتور می گردد.